Půjčovní řád

Podmínky zapůjčení

Věk a doklady
Nájemce musí dovršit věk minimálně 21 let a být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny. U každého nabízeného motocyklu v naší moto půjčovně uvádíme požadovaný typ řidičského průkazu. Motocykl bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Motocykl smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno motocykl jakkoli upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).


Půjčovací doba:
Motocykly půjčujeme a je možné si je převzít a následně vrátit ve všední pracovní dny, a to mezi 8:00 – 10:00 hodinou. Po dohodě lze dohodnout i individuální řešení. Den předání a den vrácení motocyklu se počítá jako jeden den pronájmu.


PHM – převzetí a vrácení motocyklu
Motocykl se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. 

Kauce
Při předání motocyklu požadujeme vratnou kauci, jejíž výše je uvedena u každého motocyklu samostatně na našem webu. Kauci je možné uhradit při převzetí motocyklu prostřednictvím Vaší platební karty nebo do 7 pracovních dní před převzetím motocyklu bezhotovostně (není možná platba v hotovosti ). Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození motocyklu a také na úhradu spoluúčasti na havarijním pojištění.


Pojištění
Motocykly mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motocyklu s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 5 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství motocyklu se havarijní pojištění neuplatňuje. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.


Platební podmínky
Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem rezervační list, a fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného jako blokaci termínu. Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný výtisk zašle do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. Doplatek nájemného zaplatí nájemce bezhotovostně, a to  nejpozději do 7 pracovních dnů před převzetím motocyklu. Kauci zaplatí nájemce v hotovosti a nebo kreditní kartou při převzetí motocyklu.


Sankce
Za ztrátu klíčů od motocyklu účtuje pronajímatel smluvní pokutu 3.000 Kč, pokud je klíč včetně imobilizéru tak je smluvní pokuta 7.500 Kč. Za ztrátu osvědčení o registraci motocyklu, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 2.500 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného motocyklu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 2.500 Kč. V případě pozdějšího vrácení motocyklu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši dvojnásobku nasmlouvaného průměrného denního tarifu za každých započatých 24 hodin prodlení.


Nehody a poruchy
Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, či odcizení motocyklu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Motocykly jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.


Podmínky storna
V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce, účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 30 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 7 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu, a 70 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 6 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí motocyklu ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.